top of page

Uplatnění absolventů programu

Absolventi programu získají ucelený přehled o celém procesu a všech souvislostech oceňování podniků. Naučí se oceňovat podle nejlepší oceňovací praxe. Na těchto základech pak lze jednoduše budovat další expertizu v navazujících oblastech, jako je například transfer pricing, PPA nebo ocenění nehmotných aktiv. Program je vedený zkušenými českými i zahraničními odborníky s důrazem na praktické uplatnění znalostí.  

Kurikulum reflektuje nejnovější trendy v oblasti oceňování. Je proto plně kompatibilní s přístupem uplatňovaným v mezinárodním prostředí. Absolventi se tak mohou stát integrální součástí mezinárodních týmů věnujících se ocenění v kontextu mezinárodních transakcí.

Přínosy programu

Pro účastníky s různým zaměřením bude mít program následující přínosy:

  • Znalci a aspiranti na znalce se specializací oceňování podniků splní požadavek specializačního studia dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích a znaleckých kancelářích. Dále se seznámí s novou zákonnou úpravou znalectví, budou znát všechny formální náležitosti posudku a pochopí roli znalce. Seznámí se se situacemi, při kterých je potřeba ocenění nebo znalecký posudek. Budou schopni formulovat a lépe prodat svou přidanou hodnotu v těchto situacích.

  • Finanční analytici z oblasti M&A, korporátních financí a restrukturalizací a profesionálové působící v investičních fondech, private equity a venture capital si prohloubí svoje znalosti v oblasti oceňování (od startupů po komplikované holdingy) a zvýší tím svůj přínos pro celý tým. Komplexní znalost oceňování se odrazí též v silnější pozici při vyjednávání transakcí.  

  • Právníci zabývající se transakcemi, restrukturalizacemi či sporovou agendou získají hlubší pochopení role ocenění, jeho zadání a jeho předpokladů v celém procesu. Budou tak schopni efektivněji spolupracovat se znalci. Díky detailnějšímu porozumění ocenění pak budou moci klientům nabídnout komplexnější služby.

  • Finanční specialisté ve větších společnostech, kteří se věnují akvizicím, nebo jsou účastníky sporů využijí nabyté znalosti při přípravě business casu pro případné akvizice, případně při zpracování ocenění. Zvládnou též řadu činností, které jsou nutné po transakci jako je například PPA nebo impairment testing. V případě komplikovaných sporů lépe pochopí možná rizika a budou efektivněji vést tým poradců pracujících na daném sporu.

  • Absolventům vysokých škol se otevře široká paleta pracovních možností, při kterých budou moci uplatnit specializaci v oblasti oceňování. Přínosy programu popsané výše tak využijí u kterékoliv z uvedených profesí.

Networking

Program není jen o vzdělávání a nabytých vědomostech. Důležitou součástí programu je i networking. V průběhu programu navážete kontakty nejen se spolužáky, ale i s důležitými hráči v komunitě, která se točí okolo oceňování.

bottom of page