top of page

O programu

Informace k výuce v jednotlivých semestrech (další semestry budou postupně doplňovány):

Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění (obvykle pátek odpoledne a sobota) a bude probíhat hybridní formou, s využitím výhod prezenční i distanční výuky. V prezenčním případě bude výuka organizována v budově Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici v Praze.

Výuka bude probíhat v délce čtyř semestrů (dvou let). Maximální kapacita programu je 35 osob.

Níže uvádíme plán studia, výčet předmětů a hlavních probíraných témat a formát zkoušení.

Všeobecná oceňovací teorie

1. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat úvodem do oceňovacích postupů, procesem zadání oceňovací zakázky a prvotními analýzami (podniku, ekonomiky, odvětví). Zároveň se předmět bude věnovat ocenění pomocí tržního přístupu.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Základy oceňování

 • Standardy hodnoty

 • Vymezení zakázky a počáteční analýza společnosti

 • Ekonomická analýza a analýza průmyslového odvětví

 • Finanční analýza společnosti

 • Přístup tržního porovnávání

 • Přístup založený na ocenění aktiv

Lektoři tematického celku:

John Barton, MA, MBA, CPA

Anton Lezhja, ASA, MRICS, CF

Výnosový přístup k oceňování

1. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat oceněním pomocí výnosového přístupu a odvozením a aspektům nákladů kapitálu (diskontní sazby).

Hlavní diskutované oblasti:

 • Výnosový přístup k oceňování

 • Finanční analýza a plánování

 • Vlastní kapitál versus investovaný kapitál

 • Teorie nákladů kapitálu

 • Model oceňování kapitálových aktiv

 • Náklady cizího kapitálu a vážené průměrné náklady kapitálu

 • Výsledek ocenění a závěr oceňovací zprávy

Lektoři tematického celku:

John Barton, MA, MBA, CPA

Anton Lezhja, ASA, MRICS, CF

Finanční matematika a účetnictví

2. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude věnovat základům financí, tedy základům podnikového účetnictví, finanční analýzy a finanční matematiky.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Podnikové účetnictví

 • Finanční analýza

 • Finanční matematika

Lektor tematického celku:

Jiří Novák M.Sc., Ph.D.

Vybraná témata z české oceňovací praxe 1

2. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat vybranými aktuálními tématy z české i mezinárodní oceňovací praxe.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Oceňování start-upů, minoritních podílů v české oceňovací praxi

 • Stanovování diskontní sazby v české oceňovací praxi

 • Oceňování podniku a ESG

 • Oceňování podniku - Oceňovací praxe v Big4

 • Finanční modelování a časté chyby

Lektoři tematického celku:

Jiří Novák M.Sc., Ph.D.

Mgr. Jan Marek CFA, ASA

Oceňování podniku pro účely fúzí a akvizic, insolvence a daňové aspekty oceňování

2. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Tématem předmětu budou specifika oceňování podniku a potřeba znaleckého posudku v různých situacích. Budeme se věnovat oceňování pro účely interního rozhodování o akvizici či prodeji společnosti. Probereme též oceňování jako nástroj při vyjednávání transakce. Zaměříme se také na oceňování podniků v insolvenci.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Fúze a akvizice

 • Insolvenční a exekuční řízení

 • Daňové strukturování

 

Lektoři tematického celku:

Doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

Mgr. Jan Marek CFA, ASA

Případová studie ocenění

3. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat oceněním podniku na konkrétním příkladu. Projdeme si tak společně zahájení zakázky, vypracování ocenění a jeho závěr. Předmět tak bude aplikovat poznatky získané v předmětech 1. a 2. semestru.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Obecné zásady

 • Definování zakázky ocenění

 • Analýza účetní závěrky

 • Ekonomická analýza a analýza průmyslového odvětví

 • Měna a riziko země

 • Teorie oceňování a metody oceňování

 • Přístup tržního porovnávání - Veřejně obchodovatelné společnosti

 • Přístup tržního porovnávání - akviziční ceny

 • Výnosový přístup - více období

 • Sesouhlasení

 • Oceňovací zpráva

Lektoři tematického celku:

John Barton, MA, MBA, CPA

Anton Lezhja, ASA, MRICS, CF

Vybraná pokročilá témata

3. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět rozšíří dříve nabyté znalosti oceňování o problematická témata ocenění, případně o specifické případy ocenění (ocenění minoritního podílu, ocenění start-upu, ocenění nehmotných aktiv).

Hlavní diskutované oblasti:

 • Oceňování minoritních podílů (úvod, prémie za kontrolu, přirážka za omezenou obchodovatelnost)

 • Oceňování start-upů (úvod, fáze vývoje společnosti, charakteristiky start-upů, odhad vlastního kapitálu start-upů, komplexní kapitálové struktury)

 • Oceňování nehmotných aktiv (úvod, definice nehmotných aktiv, metodologie oceňování nehmotných aktiv, případová studie)

 • Diskontní sazby (úvod, model relativní volatility, model Erb-Harvey-Viskanta pro kreditní riziko země, model rozdílu výnosů, Damodaranův model, další témata)

 • Oceňovací trhy

Lektoři tematického celku:

John Barton, MA, MBA, CPA

Anton Lezhja, ASA, MRICS, CF

Právní úprava znalecké činnosti a metodika psaní znaleckého posudku

4. semestr

20 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat právními aspekty znalecké činnosti a formálními požadavky pro zpracování znaleckého posudku.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Právní úprava znalecké činnosti (výklad zákona a procesních postupů)

 • Postavení znalce, subjekty znalecké činnosti, jejich práva, povinnosti a odpovědnost, řízení ve věcech znalců (správní řízení a přestupkové řízení)

 • Metodika vypracování znaleckého posudku

 • Znalecký posudek a jeho náležitosti

Lektoři tematického celku:

Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA

Spolupráce znalce a relevantních subjektů

4. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude věnovat rozličným aspektům spolupráce znalce a dalších subjektů, které mohou být součástí soudního řízení.

Hlavní diskutované oblasti:

 • Spolupráce znalce a soudce

 • Spolupráce znalce a státního zástupce

 • Spolupráce znalce a Ministerstva financí ČR

 • Spolupráce znalce a právních zástupců

 

Lektor tematického celku:

Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

Ing. Mgr. Radka Felgrová

Ing. Petr Polák

Vybraná témata z české oceňovací praxe 2

4. semestr

24 hodin

prezenčně a distančně

Předmět se bude zabývat vybranými aktuálními tématy z české i mezinárodní oceňovací praxe.

Hlavní diskutované oblasti:

 • České a mezinárodní standardy oceňování a zdroje dat v oceňování

 • Oceňování podniku a umělá inteligence

 • Oceňování blockchainových společností

 • Seminář k vypracování závěrečné práce

Lektoři tematického celku:

Jiří Novák M.Sc., Ph.D.

Mgr. Jan Marek CFA, ASA

1. semestr
2. semestr
3. semestr
4. semestr
Zkoušky během programu

Studenti v průběhu studia vykonají několik zkoušek:

 • písemná zkouška z předmětů za 1. semestr (Všeobecná oceňovací teorie, Výnosový přístup k oceňování),

 • písemná zkouška z předmětů za 2. semestr (Finanční matematika a účetnictví, Vybraná témata z české oceňovací praxe 1Daňové aspekty oceňování),

 • písemná zkouška z předmětů za 3. semestr (Případová studie ocenění, Vybraná pokročilá témata),

 • písemná zkouška z předmětů za 4. semestr (Právní úprava znalecké činnosti a metodika psaní znaleckého posudku, Spolupráce znalce a soudu, Vybraná témata z české oceňovací praxe 2),

 • vypracování závěrečné práce (znaleckého posudku) a její ústní obhajoba.

bottom of page